Cian

Gospodarenje otpadom

Tvrtke CIAN d.o.o. ovlaštena za sakupljanje, prijevoz, skladištenje i konačno zbrinjavanje svih vrsta opasnog te nekih vrsta neopasnog otpada za naše klijente. Sakupljeni otpad otpremamo do ovlaštenih obrađivača unutar Hrvatske ili u inozemstvu, dok određene vrste otpada obrađujemo sami u pogonu "KARABAŠ" u Solinu.

Uobičajeni otpadi koje zbrinjavamo za naše klijente su:
• otpadna motorna ulja
• zauljene vode i emulzije
• zauljeni kruti otpad
• muljevi iz obrade voda i ostalih procesa
• organska otapala
• otpadne boje i lakovi
• otpadne kiseline i lužine
• fiksiri i razvijači iz grafičke industrije
• otpad iz mastolovaca
• ambalaža onečišćena opasnim tvarima
• otpadne laboratorijske kemikalije
• otpadni nusproizvodi iz industrijskih procesa
• herbicidi i pesticidi
• azbest i građevinski otpad koji sadrži azbest (salonitne ploče i cijevi)
• ulja, uređaji i ostale tvari zagađene PCB-ima
• metalna ambalaža rashladnih plinova

Postupak zbrinjavanje otpada
:

Zbrinjavanje otpada prate mnogobrojni propisi, zato je bitno da naši klijenti znaju pravilan postupak zbrinjavanja otpada.

Uobičajeni postupak se sastoji od sljedećeg:

• Pozivom na naše telefone 021 540-192, 021/262-633, ili kontaktom na mail: more@cian.hr informirajte se o mogućnostima, uvjetima i cijenama zbrinjavanja specifičnog otpada.

• Na osnovu dobivenih informacija naši stručni djelatnici izrađuju ponudu koja sadrži jedinične cijene zbrinjavanja predmetnog otpada, rokove izvršenja te osnovne uvjete koje proizvođač otpada mora ispuniti prije izvršenja radova.

• Nakon prihvaćanja uvjeta iz službene ponude, naručitelj narudžbenicim potvrđuje prihvaćanje usluge, nakon čega se dogovora termin izvršenja usluge.

• Dolaskom na teren i prikupljanjem otpada, prema izvagama na terenu, popunjava se obrazac PL-Oo, te naručitelj dostavlja deklaraciju o fizikalno kemijskim svojstvima, ili fizikalno kemijsku analizu (svaki proizvođač otpada je dužan je izraditi fizikalno - kemijsku analizu kod ovlaštenog laboratorija za sve vrste otpada čija ukupna količina na godišnjoj razini prelazi 1000 kg, a za količine otpada ispod 1000 kg ispuniti deklaraciju o fizikalno – kemijskim svojstvima otpada, te iste predati sakupljaču prilikom preuzimanja otpada)

• Otpad može biti privremeno skladišten do godinu dana na našem skladištu zavisno od toga da li se izvozi i kolike su trenutne količine takvog otpada u Hrvatskoj budući da se moraju sakupiti komercijalno isplative količine za izvoz.

• Nakon što se otpad konačno zbrine naručitelj dobiva plavi primjerak pratećeg lista koji je potvrđen od strane obrađivača, te to bilježite u Vaš očevidnik otpada.

• Tvrtka Cian d.o.o osigurava svojim poslovnim partnerima adekvatne spremnike za prihvat otpada, koji su prilagođeni njihovim potrebama i količinama otpada.
 

 

Novosti

Tretiranje palmi

Jedinstvena i dugotrajna zaštita palmi od crvene palmine pipe

27. 04. 2020.